Projekty

Nácvikové canisterapeutické pobyty pro dětské klienty s kombinovaným postižením 2022 a 2023

Projekt je součástí našeho komplexního přístupu k rodinám s dětskými klienty s různým postižením, kterým vybíráme, cvičíme a předáváme asistenční psy. Jen dobře naplánovaná a cílená práce s dítětem a jeho rodiči vede k efektivnímu využívání asistenčního canisterapeutického psa. Bez intenzivní práce dítěte se psem se stává asistenční pes pouze společníkem, nikoli „prostředkem“ k rozvoji dovedností dítěte. Naše práce probíhá prostřednictvím nácviků a konzultací jak s dítětem, tak jeho rodiči a dalšími členy rodiny.

Cílem projektu je uspořádání čtyřdenního soustředění pro rodiny dětí s kombinovaným postižením, kteří jsou držiteli asistenčních canisterapeutických psů, nebo mají psa ve výcviku. 

Projekt realizovaný v období září 2022 byl podpořen Nadací Člověk člověku částkou 40 000 Kč.


Aktivní canisterapie pro děti se zdravotním postižením

Náš dlouhodobý projekt je unikátní v tom, že s dětmi pracuje multidisciplinární tým, který spojuje aspekt sociální (zaměřen na individuální potřeby dětí a jejich rodičů) s aspektem kynologickým (zaměřený na specifický výcvik psa pro konkrétní potřeby dítěte). Jsme jedinou mezinárodně akreditovanou organizací v ČR, která se zaměřuje na výcvik psů v bezkotcovém systému v domovech vychovatelů (dobrovolníků) a trenérek. Zároveň s výcvikem poskytujeme komplexní sociální servis jak samotným dětem, tak i jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům. Při výcviku a předání asistenčního canisterapeutického psa zapojujeme nejen rodiče, kteří mají za psa i dítě odpovědnost, ale také samotné děti se zdravotním postižením. Nacházíme v rámci mapování jejich potřeb přednosti a limity, na kterých pak spolupráci dítěte s naším týmem a následně i se psem stavíme vzájemnou spolupráci. Pracovat již od začátku procesu s dítětem a nenechat to na samotných rodičích po předání psa je sice v ČR unikátní, nicméně pro smysluplné a efektivní využití asistenčního canisterapeutického psa zcela zásadní.

Projekt realizovaný v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 byl podpořen částkou 251 098 Kč z 23. ročníku sbírky Pomozte dětem, charitativního projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize.

ZX01Pomozte dětem ZX02Česká televize ZX03NROS

EFRR - Nácviková ergoterapeutická místnost

Cílem našeho nového projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Součástí jsou elektronická řešení i pomoc psích asistentů. Prostředkem k tomuto cíli bylo vybudování tréninkové místnosti vybavené kompenzačními pomůckami. Od 1. 10. 2019 je tak cílové skupině v rámci sociální rehabilitace nabízena komplexní ergoterapeutická podpora při výběru, vyzkoušení i tréninku asistivních technologií, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení.

Pestrá, o. p. s. realizovala projekt s názvem Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami v období 1. 1. 2019 - 30. 9. 2019. Tento projekt byl podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR a je veden pod registračním číslem CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000877.

 

ESF – Rozvoj PR

Chceme se neustále zlepšovat. Chceme jít blíže k vám, být srozumitelnější, poskytovat vám co nejlepší informace v co nejlepší obrazové i textové kvalitě. Právě proto jsme podali žádost k Evropskému sociálnímu fondu o podporu profesionalizace public relations (vztahů s veřejností a propagace) naší organizace. S touto žádostí jsme uspěli a získali významnou podporu na realizaci mnohých viditelných změn.

Výsledkem projektu Profesionalizace public relations jsou například tyto webové stránky, nové logo a vizuální styl Pestré – psí asistence a další změny. Cílem projektu bylo získat kapacitu na profesionální prezentaci činnosti naší organizace před širokou i odbornou veřejností. S pomocí externích expertů jsme se věnovali nejen webovým stránkám, ale také kampaním, vzdělávání zaměstnanců či tvorbě strategického, fundraisingového a PR plánu. Tento projekt jsme realizovali od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Byl podpořen Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod názvem „Rozvoj PR v Pestré, o. p. s.“ a registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001907.

ESF